Kayitlidiyetisyen.com olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve tüm veri kategorileri ile kişi gruplarına ait olmak üzere kişisel veri işleme faaliyeti hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;
MADDE 1- TANIMLAR
İlgili kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişileri kapsar.
Kişisel veri       : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.
Kişisel verilerin işlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.
Veri sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişilerdir.
Özel nitelikli kişisel veri : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerdir.
Aydınlatma Yükümlülüğü : Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun'un 11'inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü ifade eder.

MADDE 2: VERİ SORUMLUSU
Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Diyetisyen yasin ateş tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.
Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:
Adres : Agahefendi  Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 118a Sorgun/Yozgat
E-posta: [email protected]
MADDE 3: İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMACI
Potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, ürün veya hizmet alıcısına (bundan böyle “hasta” olarak anılacaktır), Kişisel verileri Kayitlidiyetisyen tarafından işlenen siz, Kayitlidiyetisyen.com üzerinden hizmet sunmanız sebebiyle Hizmet Veren olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz. Gerçek kişi hizmet verenler ile tüzel kişi hizmet verenlerin yetkilileri aydınlatma metni kapsamında Hizmet Verenlere ait olup tarafımızca işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda sıralanmış olup her bir veri kategorisi, karşısında belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

Yasal mevzuat kapsamında diyetisyen danışan ilişkisinin kurulması, kişiye özel hazırlanması gereken beslenme programlarının ifası ve sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi, hizmet verenlerin diyetisyen olduklarını teyit amaçlı mesleki bilgilerinin alınması, sunulan ürün ve hizmetlerden kişisel veri sahiplerini faydalandırmak amacıyla danışanın isim soyadı, telefon numarası, mail adresi, boyu, yaşı, kilosu, sağlık durumu ile ilgili tahlilleri, kullanılan ilaçlar, yapılan spor ve bunlarla ilgili ayrıntılı bilgileri kaydetmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenleme; mevzuat, yetkili kurum ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulmaktadır. Özel nitelikli kişisel veriler; sözleşme ilişkisi içinde iletişim, bilgi verme ve benzer süreçler nedeniyle Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenmektedir.
 
 1. Kimlik (Ad -Soyad-T.C Kimlik No, Fotoğraf) / Bilgi güvenliği süreçlerinin. Yönetilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 2. İletişim (E-Posta, Telefon Numarası, Adres) / Acil durum yönetimi süreçlerinin yönetilmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 3. Finans (Banka İban Bilgileri) / Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 4. Sağlık bilgileri / Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, kişiye özel beslenme ve diyet planı  hazırlanması , hizmetin ifası, iş faaliyetlerinin yürütülmesi
 5. İşlem Güvenliği (İşlem Güvenliği ( Kullanıcı ID, Şifre / Parola, E-Posta Adresi Doğrulama Bilgisi , Telefon Numarası Doğrulama Bilgisi , Hesap Oluşturma Tarihi , Sisteme Giriş Tarihi, vd) / Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 6. Mesleki Deneyim / Hizmet verenlerin diyetisyen unvanına sahip olduklarının teyit edilmesi
 7. Pazarlama / Sitemize erişim sağlayan tüm kullanıcıların hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilebilmesi
 8. Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Fotoğraflar)  / Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, İş faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yönetilmesi

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
HİZMET ALMA


İLGİLİ KİŞİ
Kişisel verileri Kayitlidiyetisyen tarafından işlenen siz, bir mal ya da hizmet almanız sebebiyle tarafımızca Ürün veya Hizmet Alan Kişi olarak tanımlanmaktasınız ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

Hizmet alanlara ait kişisel veriler aşağıda belirtilen yollarla toplanmaktadır:
 1. Hastalara ait kişisel veriler, ilgili kişinin internet sitesinden form doldurması ve kişisel verilerini sözlü olarak beyan etmesi yoluyla
 2. Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 3. Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Kimlik, İletişim, Finans, Adres, Mesleki Deneyim, Hizmet Bilgileri, İşlem Güvenliği verileriniz:
Elektronik ticaret faaliyetlerinin yürütülmesi, Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi Üyelerle ilgili faaliyetlerin yürütülebilmesi, Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla

KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'deki Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü'ne (Madde 11/2) istinaden;

KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle
Sizinle akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’ne istinaden;”

Kimlik, İletişim, Finans, Adres, Mesleki Deneyim verileriniz:
 • Elektronik ticaret faaliyetlerinin yürütülmesi ve Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla
KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle
Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'deki Hizmet Sağlayıcının Yükümlülükleri'ne (Md.5) istinaden; 

İŞLENMEKTEDİR.

ÜYELİK VE HİZMET VERME
İlgili Kişi
Kişisel verileri Kayitlidiyetisyen tarafından işlenen siz, kayitlidiyetisyen.com üzerinden hizmet sunmanız sebebiyle Hizmet Veren olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.
Kayitlidiyetisyen üzerinden hizmet verebilmek için hizmet veren olarak kayitlidiyetisyen.com internet sitemize üye olmanız gerekmektedir. Bu kapsamda hem üyeliğe hem de kayitlidiyetisyen.com internet sitesi üzerinden verdiğiniz hizmetlere ilişkin kişisel verileriniz işlenmektedir.
Kimlik, İletişim, Finans, Adres, Mesleki Deneyim, Hizmet Bilgileri, İşlem Güvenliği kişisel verileriniz;
Elektronik ticaret faaliyetlerinin yürütülmesi, Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi Üyelerle ilgili faaliyetlerin yürütülebilmesi, Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla

KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'deki Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü'ne (Madde 11/2)” istinaden; 

KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle
Sizinle akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’ne “ istinaden; İŞLENMEKTEDİR.

Kimlik, İletişim, Finans, Adres, Mesleki Deneyim kişisel verileriniz;

Elektronik ticaret faaliyetlerinin yürütülmesi ve Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla
KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'deki Hizmet Sağlayıcının Yükümlülükleri'ne (Md.5) “ istinaden;  İŞLENMEKTEDİR.

KAYITLIDİYETİSYEN.COM KVKK KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ 
İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu tarafından hangi kişisel verilerinizin; hangi amaçla, nasıl ve hangi nedenle işlendiği, kimlerle paylaşıldığı ve ne kadar süreyle saklandığı konularında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi kapsamında yapılmaktadır.MADDE 5: KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ
Bu aydınlatma metninde yazılı kişisel verilerin veri kategorilerine göre saklama süreleri aşağıda listelenmiş olup süre sonunda kişisel veriler imha edilir.
 1. İletişim / Hizmet ilişkisinin sona ermesinden itibaren 5 yıl / edinilmesinden itibaren 10 yıl
 2. Kimlik / Hizmet ilişkisinin sona ermesinden itibaren 5 yıl / edinilmesinden itibaren 10 yıl
 3. İşlem Güvenliği / hizmet ilişkisinin sona ermesinden  İtibaren 10 Yıl
 4. Mesleki Deneyim / hizmet ilişkisinin sona ermesinden itibaren 5 yıl
 5. Görsel ve İşitsel Kayıtlar / Hizmet ilişkisinin bitiminden itibaren 5 yıl
 6. Pazarlama / Hizmet ilişkisinin bitiminden itibaren 3 ay
 7. Finans / Hizmet ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
 8. Sağlık bilgileri / Hizmet ilişkisinin sona ermesinden itibaren 1 yıl / Hastadan edinilmesinden itibaren 1yıl
MADDE 6: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve ilgili kişiler veri sorumlusuna yani bizlere başvurmak suretiyle kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:
 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme
 10. Adınıza işlenen verileri öğrenmek için Diyetisyenin belirtilen mail adresine hangi kişisel verilerinizin işlendiğinizi öğrenmek için hizmet tarihinden itibaren 1 ay içerisinde mail göndermek suretiyle talep etme
 11. Verilen hizmet ilişkisinin bitmesinden sonra kendi kişisel verilerin e-posta yoluyla silinmesini talep etme
BAŞVURUNUZU
Agahefendi  Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 118a Sorgun/Yozgat adresine yazılı olarak;
[email protected]  kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;
Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak [email protected]  adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.
Başvurunuzda;
 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Başvurunuz otuz gün içinde sonuçlandırılarak (i) Kabul edilip talebiniz ile ilgili tarafınıza bilgi verilebilir veya (ii) Gerekçesi açıklanarak reddedilebilir.
Saygılarımızla,