KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI UYARINCA
 MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSU          : UDİPA BİLGİ HİZMETLERİ, TEKNOLOJİ, DANIŞMANLIK
VERGİ NO                           : 1010787377
İLETİŞİM                             : Agah efendi mahallesi,Cumhuriyet caddesi,Ateş apt,No:4
                                                                                                         SORGUN/YOZGAT

Veri sorumlusu sıfatıyla, müşterilere ait aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı ve sınırlı şekilde işleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) ve iş bu Aydınlatma Metninde öngörülen şartlar ve aşağıda izah edilen amaçlar çerçevesinde iş ortakları ile paylaşılacağını bildiririz. İş bu aydınlatma metni kapsamında şirket tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgi edinme hakkına sahipsiniz.
 
  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Veri sorumlusu olarak müşterilerden elde edilen veriler; hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmüş olması, bir sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden talep ettiğimiz, www.kayitlidiyetisyen.com’a üyelik sırasında bizimle paylaştığınız verilerinizi fiziken, elektronik ortamda otomatik ve manuel olarak topluyoruz.
  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ
 
    1. Diyetisyen Üyelere Ait Veriler
Ticari ve tüketici faaliyetleri kapsamında Veri Sorumlusundan ürün-hizmet satın alan gerçek kişiler‘e ait ve diyetisyen olduğunuzu teyit etmet amacı ile ad, soyad, TC Kimlik No,mezuniyet belgesi,ana adı,baba adı,doğum tarihi,diploma numarası,diploma tarihi, telefon numarası, fotoğraf, açık adres bilgisi, e-posta adresi verileri Veri Sorumlusu tarafından Veri İşleyen sıfatıyla işlenmektedir.
      b.Diyetisyen olmayan üyelere Ait veriler
Ticari ve tüketici faaliyetleri kapsamında sitemizde yorum,randevu,puanlama hizmetlerini kullanabilmeniz için veri Sorumlusundan ürün-hizmet satın alan gerçek kişiler‘e ait ad, soyad, telefon numarası, fotoğraf, açık adres bilgisi, e-posta adresi verileri Veri Sorumlusu tarafından Veri İşleyen sıfatıyla işlenmektedir.
 
  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Yorum, randevu, puanlama hizmetinin kullanımı,diyetisyen olduğunuzun teyit edilmesi,sözleşme ve sipariş kayıtlarının oluşturulması, ticari ilişkinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
 
  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN 3.KİŞİLERE AKTARIMI
Söz konusu kişisel verileriniz en güncel haliyle fiziken ve bilgisayar ortamında saklanacaktır. Kişisel verileriniz kanunlarda açıkça öngörülen hallerde ve bu sebeple yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılacaktır. Ayrıca yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iç denetim ve bağımsız denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümü, uyuşmazlıklar konusunda delil oluşturulması ve bilgi güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla bordrolama, muhasebe, mali müşavirlik, hukuki danışmanlık, bağımsız denetim ve finansal raporlama işlemlerini yürüten ilgili yurtiçi iş ortakları ile paylaşılabilecektir.
Kişisel verileriniz ayrıca açık rıza şartına bağlı olarak yurtiçi ve yurtdışı bulut depolama çözümlerinde saklanacaktır.
  1. HAKLARINIZ
Kişisel verileriniz sözleşmenin sona ermesinden ve üyeliğinizin sonlandırılmasından sonra işleme tarihinden sonra www.kayitlidiyetisyen.com üzerinden  ulaşabileceğiniz yukarıda yazılı adresine fiziken veya noter kanalıyla yazılı olarak başvurarak veya www.kayitlidiyetisyen.com ‘da bulunan formdan başvurarak kişisel verilerinizi işlenip, işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini isteme, KVKK m.7 de belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine çıkan sonuca itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, taleplerinizin niteliğine göre en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin şirket için ayrı bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen tarifedeki ücret alınabilir.

UDİPA BİLGİ HİZMETLERİ, TEKNOLOJİ, DANIŞMANLIK     www.kayitlidiyetisyen.com